Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator rzeczywistej stopy procentowej

Oblicz efektywną roczną stopę procentową.

kalkulator rzeczywistej stopy procentowej
Nominalna roczna stopa procentowa: %
Okresy mieszane w roku: Pozostaw puste, jeśli składanie jest ciągłe

Embed kalkulator rzeczywistej stopy procentowej Widget

O kalkulator rzeczywistej stopy procentowej

Kalkulator efektywnej stopy procentowej służy do obliczania efektywnej rocznej stopy procentowej na podstawie nominalnej rocznej stopy procentowej i liczby okresów kapitalizacji w roku.

jaka jest rzeczywista stopa procentowa

Efektywna stopa procentowa to stopa procentowa pożyczki lub produktu finansowego przeliczona z nominalnej stopy procentowej jako stopa, według której należne odsetki są naliczane corocznie. Służy do porównywania RRSO kredytów o różnych terminach złożonych (dziennych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych lub innych). Znana jest również jako efektywna stopa roczna, roczna stopa ekwiwalentna (AER) lub po prostu efektywna stopa.

formuła

Efektywna stopa procentowa jest obliczana tak, jakby była kapitalizowana corocznie. Poniżej przedstawiono wzór na obliczenie efektywnej stopy procentowej:

r = [1 +(i / n)] n - 1

w:
r = realna stopa procentowa
i = nominalna roczna stopa procentowa
n = liczba okresów kapitalizacji w roku (np. 12 kapitalizacji miesięcznie)

Jeśli skład jest ciągły, obliczenie będzie wyglądać następująco:

r = e i - 1

w:
r = realna stopa procentowa
i = nominalna roczna stopa procentowa
e = 2.71828183

tabela realnych stóp procentowych

Poniższa tabela efektywnej stopy procentowej przedstawia efektywną roczną stopę procentową opartą na częstotliwości kapitalizacji nominalnej stopy procentowej w przedziale od 1% do 50%:

nominalna stopa procentowapółrocznykwartalnyna miesiąccodziennyciągły
1% 1.002% 1.004% 1.005% 1.005% 1.005%
2% 2.010% 2.015% 2.018% 2.020% 2.020%
3% 3.022% 3.034% 3.042% 3.045% 3.045%
4% 4.040% 4.060% 4.074% 4.081% 4.081%
5% 5.062% 5.095% 5.116% 5.127% 5.127%
6% 6.090% 6.136% 6.168% 6.183% 6.184%
7% 7.122% 7.186% 7.229% 7.250% 7.251%
8% 8.160% 8.243% 8.300% 8.328% 8.329%
9% 9.202% 9.308% 9.381% 9.416% 9.417%
10% 10.250% 10.381% 10.471% 10.516% 10.517%
11% 11.302% 11.462% 115.72% 11.626% 11.628%
12% 12.360% 12.551% 12.683% 12.747% 12.750%
13% 13.422% 13.648% 13.803% 13.880% 13.883%
14% 14.490% 14.752% 14.934% 15.024% 15.027%
15% 15.562% 15.865% 16.075% 16.180% 16.183%
16% 16.640% 16.986% 17.227% 17.347% 17.351%
17% 17.722% 18.115% 18.389% 18.526% 18.530%
18% 18.810% 19.252% 19.562% 19.716% 19.722%
19% 19.903% 20.397% 20.745% 20.919% 20.925%
20% 21.000% 21.551% 21.939% 22.134% 22.140%
21% 22.103% 22.712% 23.144% 23.360% 23.368%
22% 23.210% 23.882% 24.360% 24.599% 24.608%
23% 24.323% 25.061% 25.586% 25.851% 25.860%
24% 25.440% 26.248% 26.824% 27.115% 27.125%
25% 26.563% 27.443% 28.073% 28.392% 28.403%
26% 27.690% 28.647% 29.333% 29.681% 29.693%
27% 28.822% 29.859% 30.605% 30.983% 30.996%
28% 29.960% 31.080% 31.888% 32.299% 32.313%
29% 31.103% 32.309% 33.183% 33.627% 33.643%
30% 32.250% 33.547% 34.489% 34.969% 34.986%
31% 33.403% 34.794% 35.807% 36.325% 36.343%
32% 34.560% 36.049% 37.137% 37.693% 37.713%
33% 35.723% 37.313% 38.478% 39.076% 39.097%
34% 36.890% 38.586% 39.832% 40.473% 40.495%
35% 38.063% 39.868% 41.198% 41.883% 41.907%
36% 39.240% 41.158% 42.576% 43.308% 43.333%
37% 40.423% 42.458% 43.966% 44.746% 44.773%
38% 41.610% 43.766% 45.369% 46.200% 46.228%
39% 42.803% 45.084% 46.785% 47.667% 47.698%
40% 44.000% 46.410% 48.213% 49.150% 49.182%
41% 45.203% 47.746% 49.653% 50.647% 50.682%
42% 46.410% 49.090% 51.107% 52.159% 52.196%
43% 47.623% 50.444% 52.573% 53.687% 53.726%
44% 48.840% 51.807% 54.053% 55.230% 55.271%
45% 50.063% 53.179% 55.545% 56.788% 56.831%
46% 51.290% 54.561% 57.051% 58.362% 58.407%
47% 52.522% 55.952% 58.571% 59.951% 59.999%
48% 53.760% 57.352% 60.103% 61.556% 61.607%
49% 55.003% 58.762% 61.649% 63.178% 63.232%
50% 56.250% 60.181% 63.209% 64.816% 64.872%

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator rzeczywistej stopy procentowej" at https://miniwebtool.com/pl/effective-interest-rate-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/